תקנון הפארק

תקנון הפארקים

פארק המים חוף גיא כנרת 

כללי:

מטרת התקנון היא להבטיח כי הפארק יפעל ברמה מיטבית, לשביעות רצון כלל המתרחצים האורחים.

ההוראות שבתקנון נועדו להבטיח כללי התנהגות נאותים לטובת כלל כלל המתרחצים וכן שמירה בטחון ובטיחות, האורחים, העובדים והמתקנים בפארק.

"החברה"

חוף גיא ניהול (1994) בע"מ

"פארק המים"

פארק המים חוף גיא כנרת , שד' אליעזר קפלן 1 , טבריה

"פארק המים" – מתחמי המתקנים ושעשועי המים, הבריכות, המגלשות, ההסעדה, חוף הים וכל האזורים הפתוחים לקהל הרחב

"מתרחצים"

אורחי הפארק , אורחי המלון

"שובר ברקוד"

כרטיס כניסה לפארק , בין אם נרכש ישירות בקופה או הומר מכרטיס שלאחד ממועדוני הצרכנות שהינם בהסכם עם הפארק

"אורח"

מי שרכש כרטיס כניסה לביקור חד-פעמי ו/או למספר כניסות ו/או מי שהגיע במסגרת קבוצתית ו/או "יום כיף" מאורגן

"מתקן"

כל מתקן במרכזים לרבות: בריכות, מגלשות מים, מתקני שעשועים , חוף רחצה , איזור פתוח לשימוש המתרחצים

"תא" / "ארונית"

ארונית לצורך אחסנה של ביגוד,

 


כניסה:

זכות הכניסה למי ששלמו דמי כניסה מותנית בעמידתם בהוראות כל דין, הוראות והנחיות הרשויות המוסמכות, הוראות תקנון זה והוראות נהלים שיופצו, מעת לעת, על ידי החברה, ובהסכמתם המלאה, ללא כל תנאי, לעמידה בכל ההוראות המפורטות בתקנון זה לרבות שמירת הסדר הציבורי וכללי התנהגות נאותה.

 

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אורח, ללא החזר כספי, ככל שבהתנהגות או במחדל פעל בניגוד להוראות תקנון זה או שבהתנהגותו הוא מסכן את עצמו ו/או מתרחצים ו/או שגרם נזק לפארק המים.

 

החברה רשאית לסלק מהפארק, לאלתר, אדם שבהתנהגות או במחדל הפר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998, החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב-2001 ו/או הפרת כל חוק ודין העלולים לגרום או שגרמו בפועל להטרדה ו/או לנזק לחברה ו/או לצד שלישי ושומרת לעצמה את הזכות לשיפוי מאותו אדם בגין כל נזק שיגרם לה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע כניסתו של אדם אשר גרם בעבר לנזק כלשהו לחברה, לרבות אדם שנהג בצורה בלתי הולמת, כלפי צוות הפארק, או המתרחצים. 

כמות הנכנסים לפארק המים תותר בהתאם להיתר הניתן ע"י משטרת ישראל ו/או בכפוף לנהלי והוראות עבודה של החברה לרבות הוראות ספציפיות לגבי מרכז / מתקן.

החברה שומרת לעצמה את הזכות הן מסיבות ביטחוניות והן מסיבות בטיחות לבצע חיפוש על גופו של אדם ו/או בתיק ו/או בציוד הנלווה של כל אדם הנכנס למרכז.

חל איסור מוחלט להכניס לפארק המים: משקאות חריפים; בעלי חיים; נרגילות; סיגריות; כלי זכוכית; כלי נשק מכל סוג שהוא לרבות סכינים; מכלי גז למיניהם;חכות דייג, משחקי קלפים והימורים אסורים; מנגל, בידורית/רמקול.

הכניסה לפארק המים מותרת רק עם רכישת כרטיס כניסה או הצגת כרטיס צבעוני בר תוקף אשר תוקפו תואם את יום הכניסה / עונת הרחצה/ אישור ההנהלה.

אין ההנהלה אחראית לנזק שייגרם לאדם הנכנס לשטחי הפארק ללא היתר כאמור. כרטיס שפג תוקפו לא ניתן לממשו.

בפארק מותקנות מצלמות לצורכי אבטחה ושמירת הסדר הציבורי .

ילד שמלאו 24 חודשים ( שנתיים) במידה ויידרש, (משלם כרטיס מלא) חובה  להציג ספח תעודת זהות המאשר את גיל הילד.

התא לשמירת חפצים אינו כספת ! אין להשאיר חפצי ערך, מזון, ארנקים, מפתחות ונשק בתאים במלתחות ובשטחי הפארק. ההנהלה אינה אחראית  לגניבות, לנזק ו/או לאבדן. מומלץ שלא  להביא כלל חפצי ערך לפארק המים

הנהלת הפארק שומרת לעצמה את הזכות לסגור את הפארק, חלקים ממנו או מתקניו, לקבוצות, שיפוצים, תחרויות או אירועים מיוחדים לזמן / תקופה קצובה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ללא פיצוי כספי או אחר.

מתקני הפארק הנם מטבעם מתקנים פעילים שעלולים להתקלקל, להינזק או להישחק – השבתת מתקן מסיבות אלו ו/או כל סיבה תפעולית אחרת, אינה מקנה לאדם זכות לפיצוי.

אורחים/מתרחצים - רשאים להיכנס ל"פארק המים" בלבד. 

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור חלקים מפארק המים לפעילויות אחרות וייחודיות לקבוצות ו/או אוכלוסיות בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ללא תשלום פיצוי לכל אדם.

בכל זמן הפעילות נוכח מנהל / מנהל תורן האחראי על הפארק.

כללי התנהגות:

הנך נכנס לפארק בו השטחים רטובים ולחים – לכן יש לנקוט משנה זהירות, להימנע מסכנת החלקה ולהישמע להוראות המצילים ועובדי הפארק.

יש לפעול בהתאם להוראות השילוט ברחבי הפארק.

אסורה הכנסת ו/או האכלת בעלי חיים לשטח הפארק.

חל איסור מוחלט על עישון בכל שטחי הפארק לרבות השטחים הפתוחים על פי החוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון, תשמ"ג-1983 וזאת למעט איזור המסומן כאיזור עישון.

הורים אחראים להשגיח על ילדיהם בכל שטח הפארק.

ההתנהגות בשטח הפארק כפופה להתנהגות במקום ציבורי ובהתאם להוראות החוק והתקנות.

במקרה של פציעה או חבלה גופנית חובה לגשת לקבלת טיפול ראשוני ותיעוד המקרה. הנהלת הפארק לא תקבל כל טענה או תלונה בגין פציעה או חבלה גופנית שלא תועדה ביום האירוע. 

החנייה שבמתחם מול הפארק הינה ציבורית ללא תשלום, ההנהלה אינה מתחייבת לשמור מקומות חנייה ואינה אחראית על כל גניבה, פריצה. ו/או נזק שייגרם לרכב החונה. 

שימוש במתקנים:

השימוש במתקני הפארק מותר בשעות הפעילות המוגדרות, כפי שיפורסמו לגבי כל מתקן. החברה רשאית לשנות את שעות פתיחתו של מרכז ו/או של מתקנים בהתאם לשיקולה הבלעדי. החברה עושה כמיטב יכולתה להפעיל את כל המתקנים, יתכנו תקלות או תיקונים למתקנים שלא יופעלו ולמבקרים לא יהיו כל טענות,  דרישות לפיצוי או דרישה להפחתת התשלום.

רוכשי כרטיסים חד פעמיים ואורחים כפופים להוראות המפורטות בכל מתקן / פעילות בהם רשאים להשתתף. במידה והתנהגותם תחרוג מהתקנות, הנהלים, הסדר הציבורי והוראות הצוות, מנהל תורן רשאי להפסיק את פעילותם במרכז ולהוציאם משטח הפארק, ללא החזר כספי.

המשתמשים במתקני הפארק, עושים זאת על אחריותם הבלעדית ואין הנהלת הפארק אחראית לכל תאונה, פגיעה, קלקול, אובדן, גניבה  ו/או נזק שייגרם לפרט או לרכוש בשטח הפארק. על המשתמש להקפיד הקפדה יתרה על ההוראות.

האורחים והמנויים ישתמשו במתקנים ובפעילויות רק לאחר שבדקו ומצאו שהם בריאים, מיומנים ויודעים את כל הדרוש לפעילות במתקן.

כללי ניקיון, היגיינה:

חובה לשמור על הניקיון ולהשליך פסולת אך ורק לפחים המיועדים לכך.

יש לשמור על הניקיון בפארק  ובמלתחות. 

חל איסור מוחלט על הסובלים ממחלות עור וממחלות מדבקות להשתמש במתקני הפארק.

נהלי התנהגות במתקנים, בבריכות השחייה ובחוף הים:

הכניסה לבריכות ולמתקני המים והמגלשות – בבגד ים בלבד.

חובה להישמע להוראות המצילים וצוות הפארק.

הכניסה לשטח בריכת השחייה מותרת אך ורק בעת שמציל נוכח במקום ובשעות הרחצה הקבועות. הכניסה לשטח הבריכה הנה בבגד-ים בלבד, (לא תותר כניסה במכנסי בד, חולצות, גופיות ונעליים) ומעבר במקלחות הינה חובה טרם הכניסה לבריכה 

מתרחצים בעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע-ים לפי שיקול דעת המציל והוראותיו.

אסורה הכנסת צעצועים כגון: גלגל ים, מזרוני ים, כדורים מכל סוג שהוא, שנורקל ואקדחי מים.

משחקי הטבעה, קפיצות ודחיפות אסורים בהחלט !

אסור לקפוץ למים, אסור לדחוף, אסור לרוץ בכל השטחים הרטובים.

במועדים שייקבעו על ידי הנהלת הפארק, ייסגרו חלקים ממתקן ו/או מהבריכה או הבריכה כולה 

אין לאכול, לשתות ולעשן במתחמי בריכות השחייה ומתקני המים.

חל איסור להכניס כסאות לבריכות .

הרחצה והשימוש במתקנים עד גיל 10 בהשגחה פיזית צמודה של ההורים ובאחריותם תוך קשר עין או קרבה פיזית עם הקטין שמשמעה אפשרות הושטה מידית של עזרה. נוכחותם חובה הן בשעה שהקטין בתוך מי הבריכה והן בשעה שהוא מחוץ למים.

בעולם הילד, יש לפעול בהתאם לשילוט. חובת השגחה פיזית צמודה של ההורים ו/או מבוגר אחראי על הקטין.

קטינים מתחת לגיל 10 וקטינים שאינם יודעים לשחות, חייבים בליווי והשגחת מבוגר לכל סוגי הבריכות והמתקנים ובאזורי המים הרדודים בלבד. בכל מקרה הקטינים מחויבים להשתמש במצופים

שטח הפארק הנו אזור רטוב ולח. הנכם מתבקשים לנהוג במשנה זהירות  עקב סכנת החלקה.

גלישה במגלשות המים ובמתקני האקסטרים:

הגלישה במגלשות המים הנה אך ורק בהתאם לגילאים המצוינים על גבי השלטים.

הגלישה בכל סוגי המגלשות בפארק הינה בישיבה בלבד. אין לגלוש על הבטן ו/או בכל צורה אחרת..

חובה לקרוא את הוראות השימוש בכל מתקן ולהישמע להם ולהנחיות המפעילים.

עצירה במהלך גלישה במגלשות המים אסורה בהחלט ומסוכנת מאד .חל איסור לקפוץ

חוף הים:

הירידה למים הינה באמצעות המדרגות בלבד . מפלס המים משתנה

יש לאחוז במעקה הבטיחות בעת הירידה למים , על מנת למנוע סכנת החלקה.

יש להישמע להוראות המציל ולשחות בתחום המסומן בחבלול בלבד! (סכנת סירות חוצות).

נגישות:

הצהרת נגישות – פארק המים חוף גיא

אנחנו בפארק המים חוף גיא שמחים לראותכם אצלנו ופועלים רבות על מנת לאפשר לכל האורחים המבקרים אצלנו חוויה מהנה, שוויונית ומכבדת.

צמיד פטור מתור ניתן אך ורק לזכאים עפ"י דין לפטור ומתוך שאינם מעוניינים להציג את תעודת הזכאות המתאימה בכל מתקן ומתקן. הצמיד אישי ואין להעבירו לאחר, העברה ו/או קבלה ו/או שימוש בצמיד בידי מי שאינו זכאי לפטור מתוך לפי הוראות הדין מנוגדת לתכליתו. מהווה הפרה של נהלי וכללי האתר ואף עשויה לעלות לכדי עבירה פלילית בהתאם להוראות סעיפים 443-444 לחוק העונשין תשל"ז – 1977 . המפר צפוי לעונשים הקבועים בחוק ן/או להרחקה משטח האתר ללא התראה נוספת וללא קבלת החזר כספי.

לצורך קבלת צמידי "אל תור" יש לפנות לקופה המונגשת או למשרדי ההנהלה. עם הצגת תעודת זכאות ובצירוף תעודת זהות.

על מנת לפעול ליישום מכובד של הזכות "לפטור מתור" ועל מנת לא להפלות לרעה את קהל לקוחותינו אשר אינו זכאי ל"פטור מתור", השימוש ב"פטור מתור" בכל מתקן יוגבל לפעם אחת בכל 90 דקות. זמן ההמתנה יכול להתקצר בהתאם לעומס המבקרים באתר לאותו יום.   

הטבות במחיר ופטור מתשלום למלווים – מבקרים עם מוגבלות זכאים להנחה במחיר כרטיס הכניסה לפארק, מימוש ההטבה כפוף לתעודת נכה מוכרת על פי חוק וכן תעודה מזהה בקופת הכניסה.

מבקרים עם מוגבלות זכאים על פי חוק להיכנס עם מלווה הפטור מתשלום עבור הכניסה מתבקשים להציג בקופה תעודה נכה המוכרת על פי חוק וכן תעודה מזהה.       

הסדרי נגישות בפארק המים חוף גיא 

קופה נגישה – בכניסה לפארק קיימת קופה נגישה והמרת כרטיסים בעמדת קיוסק בכניסה לפארק.

חניות נכים – בחניון הפארק ישנן 8 חניות נכים. עם שילוט מתאים.

שירותי נכים – במתחם הפארק קיימים שירותי גברים ושירותי נשים ובכל אחד מהם תא נגיש.

מלתחות – במלתחות הפארק נמצא תא נגיש גם בגברים וגם בנשים.  

נגישות מתקנים – הנהלת הפארק השקיעה מאמצים להנגיש מתקנים בבריכת גלים קיימת נגישות.  ללא מתקן כיסא לנכה.

בשל, מורכבות המתקנים ובשל דרישות בטיחות (לרבות הוראות היצרן), לא ניתן להנגיש כל מתקן לשימוש של כל אדם. כמו כן, השימוש בכל אחד מן המתקנים (לרבות מתקנים נגישים) כפוף תמיד לדרישות הבטיחות וההגבלות על השימוש של כל מתקן ומתקן. מאחר שלמפעיל המתקן אין אפשרות לוודא שכל מבקר יכול שימוש בטוח במתקן. על המבקרים ו/או מלוויהם חלה חובה לקרוא את הוראות הכניסה ולפעול בהתאם להן. כמו כן אנו ממליצים לפני כל עלייה למתקן לצפות בהפעלת המתקן ולהפעיל שיקול דעת.

מועדוני צרכנות: 

אורח יקר בטרם ביקורך באתר הפארק / רכישת כרטיסים יש לעיין בתקנון הפארק שמופיע באתר הבית WWW.GAIWATERPARK.CO.IL  בדגש על מדיניות רכישת הכרטיסים והתנהגות בתחום הפארק ובמתקניו השונים. 

השובר האלקטרוני שיונפק יכלול את כל הכמות המוזמנת. 

לא ניתן לבצע מימוש חלקי של הכרטיס.

ולא ניתן לבצע ביטול חלקי של ההזמנה. 

לדוגמא לא ניתן לבטל 2 כרטיסים מיתוך הזמנה של 4 כרטיסים!!!

במידת הצורך יש לבטל את כל ההזמנה (טרם ביצוע המימוש) ולבצע הזמנה חדשה. 

לא יהיה החזר כספי או זיכוי כלשהו עבור כרטיסים שלא מומשו ביום ההגעה.  

לא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי למתרחצים אשר רכשו כרטיסים באמצעות מועדוני צרכנות ובפועל נכנסו פחות מהנרכש. כרטיס שנרכש ימומש באותו יום ולא יינתן זיכוי למועד אחר.

באחריות חבר מועדון הצרכנות (למיניהם) ליישם הנחיה זו ולעדכן את המתרחץ כי במידה והכרטיס שרכש דרך מועדון הצרכנות והומר לכרטיס כניסה של הפארק עליו לרכוש רק לפי כמות המגיעים בפועל . לא תהיינה החזרות על כרטיסים שנרכשו ולא מומשו באותו יום.

אין הנהלת הפארק אחראית  להזמנה שבין חבר המועדון צרכנות למועדון. ההתחשבנות הינה בין המועדון לחבר בלבד. 

כל רכישת כרטיסי כניסה דרך המועדונים /ביטולם /זיכוי /שינוי תעשה אך ורק דרך מועדון הצרכנות בו חבר המתרחץ.

מדיניות ביטול כרטיסי מועדוני צרכנות 

מימוש הכרטיסים ייחשב מרגע סריקת הכרטיסים בשערים וכניסה לתחום הפארק. 

ביטול כרטיסים שנרכשו במועדונים השונים יהיה באחריות הצרכן מול המועדון שבו נרכשו הכרטיסים וזאת בטרם סריקת הכרטיסים. 

כרטיסים שנסרקו דינם כדין כרטיס שמומש ולא יינתן תמורתו כל זיכוי או תמורה למימוש במועד אחר.  

אורח יקר למען נוחיותך על מנת לא לעמוד בתור בקופות הפארק ניתן להיכנס לאתר הבית ולממש את הכרטיס שרכשת במועדון הצרכנות. (לא ניתן לשריין יום לתאריך עתידי המימוש יהיה ליום ההגעה בלבד)

במידה ומימשת את הזמנתך באתר הבית ולא הגעת לפארק המים, עליך ליצור קשר עם הנהלת הפארק על מנת לאפשר את מימוש הכרטיסים למועד אחר. הפנייה להנהלת הפארק תתבצע לא יאוחר מ- 24 שעות מיום ההמרה.  

כרטיסי כניסה

ניתן לרכוש באמצעות מועדוני צרכנות או באופן ישיר באתר הבית של הפארק או ישירות בקופת הכניסה. 

מגיל שנתיים חייב בתשלום מלא. 

ילד שמלאו לו 24 חודשים (בן שנתיים) חייב בכרטיס כניסה בתשלום מלא. במידה ויידרש, חובה  להציג ספח תעודת זהות המאשר את גיל הילד.

בטרם רכישת כרטיסי כניסה לפארק יש להתעדכן באתר הבית בכדי להתעדכן על ימים סגורים.  

יש לרכוש / להזמין כרטיסים בהתאם לכמות הנכסים בפועל לאותו יום. 

ניתן לממש כרטיסים רק על פי התאריך הנקוב על גבי הכרטיס. 

במידה וכמות הנכנסים קטנה מכמות ההזמנה, יש לבצע ביטול של ההזמנה, ולבצע הזמנה חדשה, כמספר הנכנסים בפועל, או להיפך. 

עם מסירת מספר ההזמנה/מספר ברקוד לקופאי/ת לא יינתן זיכוי על יתרת כרטיסים. באחריות  האורח לוודא שהזמנתו תואמת את כמות הנכנסים. 

מומלץ לרכוש כרטיסים דרך האתר ולחסוך זמן המתנה בקופות. 

הפארק נסגר כאשר כל כמות הכרטיסים לאותו יום נמכרה.

בתום השלמת רכישת כרטיסים באתרי מועדוני הצרכנות. חובה לשריין תאריך הגעה באתר הבית חוף גיא. 

לא תתאפשר כניסה לפארק ללא שריון תאריך הגעה מראש.  

 

 

מדיניות החזר כסף מזומן /זיכוי אשראי

רכישת כרטיסים במזומן/אשראי בקופת הפארק, כרטיס שנרכש לאחר סריקתו בשער הכניסה ייחשב ככרטיס שמומש. 

החזר כספי או זיכוי אשראי יינתן כנגד הצגת חשבונית מס קבלה בלבד עד 30 דקות מרגע רכישת הכרטיסים ובטרם נסרק הכרטיס בשער הכניסה. 

שעות פעילות הפארק ומחירון כניסה

שעות פתיחת הפארק 09:30-17:00

המתקנים והבריכות ייסגרו כחצי שעה לפני סגירת הפארק. 

מחירים

כניסה מגיל שנתיים ומעלה - חייב בתשלום מלא.

כרטיס רגיל:
בוקר(משעה 9:30 עד 14:00)- 129 ש"ח
החל מהשעה 14:00-
99 ש"ח

כרטיס חבר מועדון:
בוקר(משעה 9:30 עד 14:00)-115 ש"ח

החל מהשעה 14:00-
95 ש"ח

נכה-בהצגת תעודה מזהה:
בוקר(משעה 9:30 עד 14:00)-90 ש"ח

החל מהשעה 14:00-
85 ש"ח 

חייל בחובה/שירות לאומי- בהצגת תעודה מזהה:
בוקר
(משעה 9:30 עד 14:00)-80 ש"ח

החל מהשעה 14:00-
70 ש"ח

סטודנט/גמלאי:
בוקר(משעה 9:30 עד 14:00)-95 ש"ח 

החל מהשעה 14:00-
85 ש"ח

תושב טבריה -בהצגת תעודה מזהה:
בוקר
(משעה 9:30 עד 14:00)-90 ש"ח 

החל מהשעה 14:00-
80 ש"ח

אורח בית מלון בטבריה -בהצגת אסמכתא מהמלון:
בוקר
(משעה 9:30 עד 14:00)-90 ש"ח

החל מהשעה 14:00-
80 ש"ח

משעה 16:00(לכולם)-
70 ש"ח

נא להתעדכן בטלפון 04-6700713

שינויים ועדכונים בתקנון יבוצעו על פי  שיקול בלעדי של החברה ויפורסמו באתר האינטרנט של הפארק .

צוות פארק המים חוף גיא כנרת  מאחל לכם פעילות נעימה ומהנה!